Saturday, 24 January 2015

RPH MINGGU KE-4

RPH MINGGU KE-4 (19.01.2015-23.01.2015)

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1
Tarikh/Hari
19.01.2015/Isnin
20.01.2015/Selasa
Masa: 12.50-2.00 ptg (1C)
Masa: 4.35-5.45 ptg (1L)
Minggu/Tunjang
4/ Unit 2: Berhemat Semasa Belanja
Bil Pelajar 1 B: 33/33
Bil Pelajar 1 G: 37/37
Tajuk
 Tatabahasa: Kata Ganti Nama Diri/Tunjuk
Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:
  1. Menyatakan maksud Kata Ganti Nama Diri dan Kata Kata Ganti Nama Tunjuk.
  2. Membezakan Kata Ganti Nama Diri dan Kata Ganti Nama Tunjuk.
  3. Memberikan contoh-contoh Kata Ganti Nama Diri dan Kata Ganti Nama Tunjuk.
KBT
Memberi penerangan yang berkesan.
Penerapan Nilai
Kasih-sayang, hormat-menghormati, kerjasama dan kemasyarakatan.
Persediaan Guru
Buku teks, kapur tulis.
Aktiviti
1.       Guru menerangkan maksud Kata Ganti Nama Diri/Tunjuk  kepada pelajar.
2.       Guru menerangkan jenis-jenis Kata Ganti Nama kepada pelajar.
3.       Guru membuat jadual pembahagian Kata Ganti Nama untuk diisi contoh oleh pelajar.
4.       Pelajar menyalin nota dan jadual dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran di kelas tingkatan 1C dan 1L berjalan seperti yang dirancang. Murid-murid di kelas tingkatan 1C dan 1L memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. Pelajar kelas 1C dan 1L  dapat mengisi dan memberikan contoh yang relevan berdasarkan jenis-jenis Kata Ganti Nama.  Oleh itu, 85% daripada objektif yang ditetapkan tercapai dan selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.


Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 3
Tarikh/Hari
19/01/2015 (Isnin)
20/01/2015 (Rabu)
Masa: 3.25-4.00 (3K)
Masa: 4.35-5.10 (3D)
Masa: 4.35-5.10 (3J)
Minggu/Tunjang
4/ BAB 1: Pendudukan Jepun Di Tanah
                 Melayu
Bil Pelajar: 29 (3K), 30,(3D), 31 (3J)
Tajuk
Pemerintahan Tentera Jepun – Cara Kedatangan Jepun
Hasil Pembelajaran

Aras 1: Pelajar dapat;
1.       Menyatakan cara kemaraan tentera Jepun.
Aras 2:
1.       Menghuraikan kronologi kemaraan tentera Jepun datang ke Tanah Melayu dengan menggunakan peta Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
Konsep dan Istilah
Lingkungan  Kesemakmuran  Bersama Asia Timur Raya ,“Asia untuk Asia”, Strategi Dasar “penjepunan” ,Taktik “Bumi Hangus” ,Pemerintahan Tentera, Taktik Gerila
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Kebijaksanaan menyusun strategi
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur dan peta.
Aktiviti
1.       Guru menerangkan kronologi kedatangan tentera Jepun berdasarkan peta Semenanjung, Sarawak dan Sabah yang dilukis oleh guru di papan hitam.
2.       Guru menerangkan cara kemaraan tentera Jepun dengan menggunakan peta minda.
3.       Pelajar melukis peta dan menyalin nota dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 3K, 3D dan 3L, berjalan seperti yang dirancang. Hampir semua murid kelas tingkatan 3K, 3D dan 3L  memberi respon dan maklum balas yang positif berkenaan topik pengajaran sama ada bertanyakan soalan mahupun meluahkan ketidakfahaman mereka mengenai sesuatu istilah seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. 85 peratus daripada objektif yang ditetapkan untuk kelas 3K, 3D dan 3L mencapai sasaran dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1
Tarikh/Hari
20.01.2015/Selasa
Masa: 12.50-2.00 ptg (1C).
Masa: 5.10-6.10 ptg (1L).
Minggu/Tunjang
4/ KOMSAS
Bil Pelajar 1 C: 32/32
Bil Pelajar 1 L: 37/37
Tajuk
 Pengenalan Istilah-Istilah Khusus Dalam Komsas.
Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:
1.       Menyatakan maksud Tema, Persoalan, Plot, Watak dan Perwatakan, Latar, Gaya Bahasa, Nilai dan Pengajaran.
2.       Memberikan contoh-contoh yang sesuai berdasarkan istilah-istilah khusus dalam Komsas.
KBT
Memberi penerangan yang berkesan.
Penerapan Nilai
Kasih-sayang, hormat-menghormati, bertolak ansur dan kemasyarakatan.
Persediaan Guru
Buku Rujukan Komsas Tingkatan 1, kapur.
Aktiviti
1.       Guru menerangkan maksud Tema, Persoalan, Watak dan Perwatakan, Plot, Latar, Gaya Bahasa, Nilai dan Pengajaran kepada pelajar.
2.       Guru melukis gambar rajah yang berkaitan untuk diterangkan kepada pelajar.
3.       Pelajar menyalin nota dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran di kelas tingkatan 1C dan 1L berjalan seperti yang dirancang. Murid-murid di kelas tingkatan 1C dan 1L memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. Pelajar di kedua-dua kelas dapat mengisi dan memahami istilah-istilah sastera dalam KOMSAS.  Oleh itu, 88% daripada objektif yang ditetapkan tercapai dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.

Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 3
Tarikh/Hari
21/01/2015 (Rabu)
Masa: 12.50-2.00 (3K)
Masa: 3.25-4.00 (3D)
Masa: 4.35-5.45 (3J)
Minggu/Tunjang
4/ BAB 1: Pendudukan Jepun di Tanah 
                  Melayu
Bil Pelajar: 39 (3K), 30,(3D), 30(3J)
Tajuk
Pemerintahan Tentera Jepun – Faktor Kejayaan Jepun mengalahkan Jepun
-          Dasar Pemerintahan Jepun
Hasil Pembelajaran

Aras 1: Pelajar dapat;                                                             
1.       Menyenaraikan faktor-faktor kejayaan Jepun mengalahkan British.
2.       Menyatakan corak pemerintahan Jepun di Tanah Melayu.
Aras 2:
1.       Menjelaskan faktor-faktor kejayaan Jepun mengalahkan British.
2.       Menghuraikan Dasar Pemerintahan Jepun di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah.
Konsep dan Istilah
Lingkungan  Kesemakmuran  Bersama Asia Timur Raya ,“Asia untuk Asia”, Strategi Dasar “penjepunan” ,Taktik “Bumi Hangus” ,Pemerintahan Tentera, Taktik Gerila, Malai Baru, Syonan.
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Kebijaksanaan menyusun strategi
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur.
Aktiviti
1.       Guru menerangkan faktor-faktor kejayaan Jepun mengalahkan British kepada pelajar.
2.       Guru menjelaskan sebab mengapa Jepun dapat mengalahkan British dalam tempoh yang singkat kepada pelajar.
3.       Guru kemudian menerangkan kepada pelajar mengenai dasar pemerintahan Jepun dari segi politik, ekonomi dan sosial kepada pelajar.
4.       Pelajar menyalin nota dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 3D , 3K dan 3J berjalan seperti yang dirancang. Hampir semua murid kelas tingkatan 3D, 3K dan 3J memberi respon dan maklum balas yang positif berkenaan topik pengajaran sama ada bertanyakan soalan mahupun meluahkan ketidakfahaman mereka mengenai sesuatu istilah seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. 80 peratus daripada objektif yang ditetapkan untuk kelas 3D, 3K dan 3Jmencapai sasaran dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1
Tarikh/Hari
22.01.2015/Khamis
Masa: 12.50-2.00 ptg(1L)
          : 3.25-4.35 ptg (1C)
Minggu/Tunjang
4/ Karangan (Strategi dan Format)
Bil Pelajar 1 L: 36/36
Bil Pelajar 1 C: 32/32
Tajuk
 Format Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan dan Karangan Umum.
Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat:
1.       Mentafsir bahan rangsangan dan menulis rangka karangan.
2.       Menulis pendahuluan, perenggan isi dan menulis penutup karangan.
KBT
Memberi penerangan yang berkesan.
Penerapan Nilai
Kasih-sayang, hormat-menghormati, kerjasama dan kemasyarakatan.
Persediaan Guru
Buku teks, kapur tulis.
Aktiviti
1.       Guru menerangkan bagaimana untuk menjawab karangan berdasarkan bahan rangsangan dan karangan umum.
2.       Guru menerangkan bagaimana menulis rangka karangan merangkumi pendahuluan, isi dan penutup karangan.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran di kelas tingkatan 1C dan 1L berjalan seperti yang dirancang. Murid-murid di kelas tingkatan 1C dan 1L memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. Oleh itu, 85% daripada objektif yang ditetapkan tercapai dan selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.

Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 3
Tarikh/Hari
22/01/2015 (Khamis)
23/01/2015 (Jumaat)
Masa: 5.45-6.20 (3K)
Masa: 4.00-5.10 (3D)
Minggu/Tunjang
4/ BAB 1: Pendudukan Jepun di Tanah 
                  Melayu
Bil Pelajar: 39 (3K), 30,(3D)
Tajuk
Sambungan: Pemerintahan Tentera Jepun
 – Faktor Kejayaan Jepun mengalahkan Jepun
-Dasar Pemerintahan Jepun
Hasil Pembelajaran

Aras 1: Pelajar dapat;                                                             
3.       Menyenaraikan faktor-faktor kejayaan Jepun mengalahkan British.
4.       Menyatakan corak pemerintahan Jepun di Tanah Melayu.
Aras 2:
3.       Menjelaskan faktor-faktor kejayaan Jepun mengalahkan British.
4.       Menghuraikan Dasar Pemerintahan Jepun di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah.
Konsep dan Istilah
Lingkungan  Kesemakmuran  Bersama Asia Timur Raya ,“Asia untuk Asia”, Strategi Dasar “penjepunan” ,Taktik “Bumi Hangus” ,Pemerintahan Tentera, Taktik Gerila, Malai Baru, Syonan.
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Kebijaksanaan menyusun strategi
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur.
Aktiviti
5.       Guru menerangkan faktor-faktor kejayaan Jepun mengalahkan British kepada pelajar.
6.       Guru menjelaskan sebab mengapa Jepun dapat mengalahkan British dalam tempoh yang singkat kepada pelajar.
7.       Guru kemudian menerangkan kepada pelajar mengenai dasar pemerintahan Jepun dari segi politik, ekonomi dan sosial kepada pelajar.
8.       Pelajar menyalin nota dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 3D dan 3K  berjalan seperti yang dirancang. Hampir semua murid kelas tingkatan 3D dan 3K  memberi respon dan maklum balas yang positif berkenaan topik pengajaran sama ada bertanyakan soalan mahupun meluahkan ketidakfahaman mereka mengenai sesuatu istilah seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. 80 peratus daripada objektif yang ditetapkan untuk kelas 3D, 3K dan 3Jmencapai sasaran dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.


Friday, 16 January 2015

RPH MINGGU KE-3

RPH MINGGU KE-3. (12.01.2015-16.01.2015)

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Tingkatan: 1C dan 1L
Tarikh/Hari
12/01/2015 (Isnin)
hingga
16/01/2015 (Jumaat)
Masa: (12.50-6.20 ptg)
Minggu/Tunjang
3: (Orientasi Pelajar Tingkatan 1)
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas Tingkatan 1C dan 1L tidak dapat dijalankan sepanjang minggu ini kerana semua tingkatan 1 terlibat dengan Program Orientasi Pelajar Baharu di Dewan Sri Sadong.

Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 3
Tarikh/Hari
12/01/2015 (Isnin)
13/01/2015 (Selasa)
Masa: 3.25-4.00 (3K)
Masa: 3.25- 4.00 (3D)
Masa: 4.35-5.10 (3J)
Minggu/Tunjang
3/ BAB 1: Pendudukan Jepun di Negara Kita
Bil Pelajar: 32 (3K)
               : 30 (3D)
               : 28 (3J)
Tajuk
1.1 Pemerintahan Jepun di Negara Kita (Kedatangan Jepun)
Hasil Pembelajaran

Aras 1: Pelajar dapat;
1.     Menyatakan sebab-sebab Jepun meluaskan kuasa 
2.     Memerihalkan kedatangan Jepun keTanah Melayu
Konsep dan Istilah

 Lingkungan  Kesemakmuran  Bersama Asia Timur Raya ,“Asia untuk Asia” ,
Strategi Dasar “penjepunan” ,Taktik “Bumi Hangus” ,Pemerintahan tentera Taktik gerila
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Kebijaksanaan menyusun strategi
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur.
Aktiviti
1.       Guru menerangkan latar belakang Negara Jepun kepada pelajar.
2.       Guru menerangkan kepada pelajar sejarah pemerintahan Jepun di Negara kita di papan hitam.
3.       Guru membina peta minda faktor-faktor perluasan tentera Jepun ke Negara kita.
4.       Pelajar menyalin nota dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 3K, 3D, 3J berjalan seperti yang dirancang. Hampir semua murid kelas tingkatan 3K, 3D, 3J memberi respon dan maklum balas yang positif berkenaan topik pengajaran sama ada bertanyakan soalan mahupun meluahkan ketidakfahaman mereka mengenai sesuatu istilah seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Oleh itu, 80 peratus daripada objektif yang ditetapkan untuk kelas 3K, 3D, 3J mencapai sasaran dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.

Mata Pelajaran
Sejarah
Tingkatan: 3
Tarikh/Hari
14/01/2015 (Rabu)
16/01/2015 (Jumaat)
Masa: 12.50-2.00 (3K)
Masa: 4.35- 5.45 (3J)
Masa: 4.00-5.10 (3D)
Minggu/Tunjang
3/ BAB 1: Sambungan:Pendudukan Jepun di Negara Kita
Bil Pelajar: 32 (3K)
               : 30 (3D)
               : 28 (3J)
Tajuk
1.1 Pemerintahan Jepun di Negara Kita (Kedatangan Jepun)
Hasil Pembelajaran

Aras 1: Pelajar dapat;
3.     Menyatakan sebab-sebab Jepun meluaskan kuasa 
4.     Memerihalkan kedatangan Jepun keTanah Melayu
Konsep dan Istilah

 Lingkungan  Kesemakmuran  Bersama Asia Timur Raya ,“Asia untuk Asia” ,
Strategi Dasar “penjepunan” ,Taktik “Bumi Hangus” ,Pemerintahan tentera Taktik gerila
Unsur/Tingkahlaku Patriotisme
Kebijaksanaan menyusun strategi
Bahan Bantu Mengajar
Buku Teks, papan tulis dan kapur.
Aktiviti
5.       Guru menerangkan latar belakang Negara Jepun kepada pelajar.
6.       Guru menerangkan kepada pelajar sejarah pemerintahan Jepun di Negara kita di papan hitam.
7.       Guru membina peta minda faktor-faktor perluasan tentera Jepun ke Negara kita.
8.       Pelajar menyalin nota dalam buku masing-masing.
Refleksi
Pengajaran dan pembelajaran kelas 3K, 3D, 3J berjalan seperti yang dirancang. Hampir semua murid kelas tingkatan 3K, 3D, 3J memberi respon dan maklum balas yang positif berkenaan topik pengajaran sama ada bertanyakan soalan mahupun meluahkan ketidakfahaman mereka mengenai sesuatu istilah seterusnya mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Oleh itu, 80 peratus daripada objektif yang ditetapkan untuk kelas 3K, 3D, 3J mencapai sasaran dan baki selebihnya memerlukan pemerhatian yang khusus daripada guru.